Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 42. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

28.09.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 38., 39., 40. redovne i 23. i 24. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji;
Obrađivač Ministarstvo unutrašnjih poslova

3. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za august 2021. godine;
Obrađivač Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Crvenom križu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje Plana jesenje sjetve za 2021.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora u vezi sa kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU Univerzitet u Tuzli u iznosu od 87.034,43 KM;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU Univerzitet u Tuzli u iznosu od 62.587,00 KM;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za Javnu ustanovu Narodno pozorište Tuzla u iznosu od 16.000,00 KM;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za Javnu ustanovu Narodno pozorište Tuzla u iznosu od 3.000,00 KM;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transferaza posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. Godinu za Općinski sud u Srebreniku u iznosu od 20.000,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo pravosuđa i uprave

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanje osnovice za obračun plaće za mjesec septembar 2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec septembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem radnika u radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme u kantonalnim organima i institucijama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić