Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI


Adresa: Džafer mahala 51., 75 000 Tuzla
Brojevi telefona:++ 387 (0)35 369-391 
Broj fax-a: ++ 387 (0)35 369-392
E-mail adresa: kzppp@tk.kim.ba


Zavod je samostalna upravna organizacija Tuzlanskog kantona, koja se osniva i čija se nadležnost utvrđuje Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17\/00, 3\/01, 12\/03, 10\/05 i 3\/08).

Organizacija i način funkcioniranja Zavoda regulisani su Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federaciji BiH”, broj: 35\/05) i odredbama ovog Zakona.

Zavod osigurava pružanje pravne pomoći građanima slabog imovnog stanja, na način i pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom.

U okviru svojih nadležnosti Zavod omogućava građanima slabog imovnog stanja, ostvarivanje prava garantovanih ustavom, zakonima, kao i drugim propisima.

Pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava građana na jednak pristup pravdi i na pravično suđenje.

Zavod je samostalan u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti.

Rad Zavoda se zasniva na načelima na kojima se zasniva rad organa državne službe: zakonitosti, transparentnosti, javnosti, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti, profesionalnoj nepristrasnosti i političkoj nezavisnosti.

Zavod je dužan najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o svom radu Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona.

Prilikom prijema, evidentiranja i raspoređivanja predmeta, kao i njihovog arhiviranja, postupa se u skladu sa propisima o kancelarijskom i arhivskom poslovanju organa državne službe.

Zavod osigurava pružanje pravnih savjeta, sastavljanje podnesaka i isprava, odbrane i zastupanja građana slabog imovnog stanja i preduzima sve radnje pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Kantona, Kantonalnim tužilaštvom Kantona, kao i drugim organima Kantona.

Direktor Zavoda  i pomoćnici direktora Zavoda, uz prethodnu saglasnost direktora, kao pravni zastupnici, mogu poduzimati radnje i pred drugim pravosudnim organima van područja Kantona.

Pružanje pravne pomoći iz nadležnosti Zavoda vrše direktor i pomoćnici direktora, kao pravni zastupnici.

Pravni zastupnik preduzima sve radnje i učestvuje u svim fazama postupka do okončanja postupka.

Pravni zastupnik ne može zastupati više od jedne stranke u jednom predmetu.

Zahtjev za pružanje pravne pomoći

Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći u Tuzli je počeo sa radom 01.07.2009.godine, a nakon stupanja na snagu Zakona o pružanju pravne pomoći („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/08). Zavod u organizaciji kantonalne uprave ima status samostalne upravne organizacije, a uposlenici imaju status državnog službenika (pravni zastupnici i stručni savjetnik) i namještenika.

Osnovni cilj zakonodavca pri osnivanju Zavoda bio je institucionalno pružanje besplatne pravne pomoći licima slabog imovnog stanja, tačnije osobama kojima pravda nije dostupna i koji svoje pravne interese ne mogu ostvariti putem punomoćnika-advokata po važećoj advokatskoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata i Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o advokaturi  (“Službene novine F BiH“, broj 18/05 ), a  iz razloga nedostatka finansijskih sredstava.

Osnivanje i početak rada Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći u Tuzli jedna je od najhumanijih gesti Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva za pravosuđe i upravu Tuzlanskog kantona.

Osnovni zadatak Zavoda, a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 3/08) i Zakona o pružanju pravne pomoći („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/08), jeste pružanje besplatne pravne pomoći građanima Tuzlanskog kantona, a isključivo osobama lošeg imovnog stanja, odnosno licima koja, prema svom i općem imovinskom stanju, nemaju sredstava niti mogućnosti dobivanja zajma ili drugih sredstava da plate advokata i snose sve ostale troškove zastupanja bez štete za nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, a koja lica u svrhu dokazivanja svojstva da su osobe lošeg imovnog stanja dostavljaju potrebnu dokumentaciju.

 

U svrhu dokazivanja svojstva da su osobe lošeg imovnog stanja, stranke su dužne dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. uvjerenje iz katastra nekretnina da ne posjedujem nekretnine,

2. uvjerenje iz zemljišno-knjižnog ureda da nije upisan-a kao vlasnik nekretnina,

3. izjavu o zajedničkom domaćinstvu,

4. potvrda o prebivalištu,

5. obavještenje da je uveden-na u evidenciju prebivališta – boravišta (novijeg datuma),

6. uvjerenje službe za zapošljavanje da je nezaposleno lice, ili

7. uvjerenje Centra za socijalni rad da je lice koje po osnovu socijalne zaštite ostvarujem pravo na stalnu novčanu pomoć, ili

8. uvjerenje Centra za socijalni rad da je dijete bez roditeljskog staranja, ili

9. penzijski ček o isplati posljednje isplaćene penzije u BiH ili inostranstvu do podnošenja zahtjeva.

 

Slijedom naprijed navedenog, osnovni zadaci Zavoda su:

· davanje usmenih pravnih savjeta;

· sastavljanje različitih podnesaka (tužbe, žalbe, molbe, zahtjevi, prigovori, predstavke i drugo);

· sastavljanje različitih isprava;

· odbrane u krivičnom postupku i zastupanja stranaka – fizičkih osoba u postupcima pred nadležnim organima;

· preduzimanje drugih radnji u cilju zaštite prava i pravnih interesa korisnika pravne zaštite.

 

Pravni zastupnici Zavoda zastupaju stranke u krivičnim i parničnim postupcima pred svim općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona, Kantonalnim sudom i Kantonalnim tužilaštvom, kao i pred drugim organima Kantona. Direktor Zavoda i pomoćnici direktora Zavoda, uz prethodnu saglasnost direktora, kao pravni zastupnici, mogu poduzimati radnje i pred drugim pravosudnim organima van područja Kantona. Pravni zastupnici Zavoda zastupaju građane slabog imovnog stanja u krivičnom, praničnom, prekršajnom, upravnom postupku, kao i u postupcima propisanim posebnim zakonima.

Svim licima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, koja se obrate Zavodu i ispunjavaju kriterije za korištenje besplatne pravne pomoći, ukazaće se stručna pravna pomoć koja se sastoji od sastavljanja podnesaka ili davanja pravnih savjeta o načinu rješavanja njihovih pravnih problema, a nakon što se obavi intervju sa podnositeljem zahtjeva, odnosno izvrši analiza svakog konkretnog predmeta.

Zavod u svom radu ostvaruje zadane ciljeve i svoj rad prilagođava trenutačnim potrebama i promjenama u našem društvu sa ciljem da se angažman uposlenika Zavoda iskoristi na način da se pruži što kvalitetnija usluga građanima Kantona koji nisu u mogućnosti sami sebi obezbijediti pravnu pomoć i pristup sudu, a što ima za posljedicu jačanje pravne sigurnosti i vladavine zakona u našem društvu.

U cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža Zavod, kao i kontinuiranog praćenja novih i izmjena postojećih propisa, kao i praćenje sudske prakse, državni službenici Zavoda se kontinuirano stručno usavršavaju pohađanjem seminara iz svih oblasti prava.

Finansijski pokazatelji o dosadašnjem radu Zavoda, pokazuju da su ušteđena značajna finansijska sredstva budžeta Tuzlanskog kantona i sasvim je opravdano očekivati da će u narednim periodima uštede biti i veće.

 

I u narednom periodu uposlenici Zavoda će pružati stručnu i kvalitetnu pravnu pomoć licima lošeg imovnog stanja kako bi im se omogućio ravnopravan pristup pravdi putem pružanja besplatne pravne pomoći, a što doprinosi jačanju zakonitosti i vladavini prava, kroz  profesionalan i stručan angažman pravnih zastupnika, kako u krivičnim postupcima pred nadležnim sudovima, u odbranama po službenoj dužnosti, tako i u parničnim postupcima po zahtjevima korisnika usluga Zavoda, odnosno po angažmanu uposlenika Zavoda od strane nadležnih sudova našeg Kantona, u slučajevima predviđenim naprijed navedenim zakonima.

 

Na kraju, posebno se napominje da će pravni zastupnici Zavoda, pored kontinuiranog stručnog usavršavanja i angažovanja u krivičnim i parničnim postupcima, raditi i na održavanju dobrih profesionalnih odnosa sa svim sudovima na području Kantona i Kantonalnim tužilaštvom, kao i sa drugim organima, institucijama i ustanovama, a sve u cilju davanja svog doprinosa efikasnosti pravosuđa.

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Zaključak CAF model (22/02/2021)

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla broj: 16/1-34-12981/09 od 07.08.2009.godine.

- Pravilnik o radnim odnosima Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla broj: 16/1-34-756/10 od 13.01.2010.godine,

- Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla broj: 16/1-14-27868/09 od 19.10.2009.godine.

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki 2022. gpdinu (22/08/2022) Odluka o izboru ponuđača ugostiteljskih usluga putem direktnog sporazuma (17/03/2022) Plan javnih nabavki za 2022. godinu (27/01/2022) Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu (19/11/2021) Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu (18/07/2021) Odluka o pokretanju javne nabavke tonera putem direktnog sporazuma (16/07/2021) Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu (16/07/2021) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma (23/04/2021) Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga pranja motornih vozila (22/04/2021) Odluka o poništenju postupka javne nabavke (19/04/2021) Odluka o pokretanju postupku pranja motornih vozila (18/03/2021) Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu (18/03/2021) Plan javnih nabavki za 2021. godinu (19/02/2021) Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki u 2020. godini Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki (20/11/2020) Izmjena plana javnih nabavki za 2020 godinu (10/11/2020) Odluka o o utvrdjivanju reprezentacije u 2020. godini Odluka o nabavci usluga montaže i balansiranja guma PMV od 27.04.2020. godine–direktnim sporazumom Odluka o nabavci usluga montaže i balansiranja guma PMV –direktnim sporazumom Odluka o nabavci dezinfekcionih sredstava (28/09/2020) Odluka o izuzeću od primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama (17/07/2020) Odluka i Plan javnih nabavki Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći (15/07/2020) Plan javnih nabavki za 2020. godinu (Plan tabela) Plan javnih nabavki za 2020. godinu Plan javnih nabavki za 2020. godinu (17/02/2020) Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Najave