Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

URED ZA ZAKONODAVSTVO


Adresa: Rudarska 65., Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35 369 318

e-mail: sekretaruzz@tk.kim.ba 


Sekretar Ureda za zakonodavstvo: 
Pomoćnik sekretara Ureda za zakonodavstvo: Ankica Ilić


Kancelarija za zakonodavstvo obavlja sledeće poslove:

  • daje Vladi Tuzlanskog kantona, sa stanovišta usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom, mišljenja o predlozima za donošenje zakona, o nacrtima ili predlozima zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Tuzlanskog kantona; , odnosno Vlada;
  • ostvaruje saradnju i pruža stručnu pomoć kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave u izradi zakona i drugih propisa koje donosi Skupština ili Vlada;
  • daje mišljenja na propise koje donose kantonalni ministri i rukovodioci koji rukovode drugim organima kantonalne uprave;
  • osigurava metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona, drugih propisa i opštih akata;
  • proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema i daje mišljenja i predloge Vladi o ovim pitanjima;
  • obavlja i druge poslove koje mu poveri Vlada u vezi sa svojim delokrugom.

U cilju unapređenja rada, uporednog sagledavanja propisa i razmene iskustava, Ured za zakonodavstvo sarađuje sa nadležnim uredima za zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine i drugih kantona, kao i drugim organima i službama u Tuzlanskom kantonu koji obavljaju normativno-pravnu delatnost u okviru svog delokruga.


Poslovi i zadaci Kancelarije za zakonodavstvo utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koji donosi sekretar Kancelarije za zakonodavstvo, uz prethodnu saglasnost Vlade.


Radom Kancelarije za zakonodavstvo rukovodi sekretar Kancelarije za zakonodavstvo.

Najave