Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 40. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

19.12.2022

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 37. i 38. redovne i 28., 29. i 30. vanredne sjednice Vlade TK;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Pedagoški zavod

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Pedagoški zavod, Kantonalna uprava civilne zaštite i Ured premijera

 

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu sa Finansijskim planom JU Direkcija regionalnih cesta za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2024. i 2025. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

 

7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

8. Razmatranje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2021. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla"

 

9. Razmatranje Informacije o transformaciji JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja sa fokusom na razvoj novih usluga koje podržavaju prevenciju izdvajanja djece iz porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak JU Dom za djecu bez roditeljskog
staranja

 

10. Razmatranje Informacije za uvezivanje radnog staža radnicima u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih osoba";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o prenosu stalnih sredstava (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju i JU Osnovna škola „Humci" Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne Komisije za popis sredstava i izvora sredstava Ministarstva obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora
(4 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo privrede

 

17. Razmatranje Informacije o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

18. Upoznavanje sa izvještajima o radu, i to:

- Tima za prevenciju korupcije za novembar 2022. godine,
- Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe za novembar 2022. godine.
- Komisije za drugostepeno upravno rješavanje za novembar 2022. godine.

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić