Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 37. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

12.12.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A
37. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 12.12.2023. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu  predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. a) Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;

b) Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „NEXE BETON“ d.o.o. Sarajevo za korištenje vode iz bunara B-1 za potrebe poslovnog objekta betonare Šićki Brod, Grad Tuzla,

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice za korištenje vode iz bunara  BBS-1A, BBS-2A i BBS-5 na lokaciji Barice, Grad Živinice;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije Privrednom društvu JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići za korištenje vode iz izvorišta „Krabašnica“ i „Studešnica“ za vodosnabdijevanje općine Banovići,
Obrađivač: Komisija za koncesije TK

3. Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2023./2024. godina;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje Informacije o utrošku novčanih sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni transferi drugim nivoima i nabavka stalnih sredstava u obliku prava;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2023. godinu i Finansijskog plana JU Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.2023. - 31.12.2023. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2024. i 2025. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i Finansijski plan Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2024. -31.12.2024. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2025. i 2026. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2024. – 31.12.2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta T

7. a) Razmatranje Informacije o stanju robnih rezervi i prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godina;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

8. Razmatranje Informacije u vezi sa zapošljavanjem doktora medicine koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje teksta Protokola o načinu izvršenja obaveza Grada Lukavac prema Vladi Tuzlanskog kantona po osnovu pravomoćne Presude Općinskog suda u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava kod budžetskih korisnika ss stanjem na dan 31.12.2023. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Glavne centralne popisne komisije
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“ Institutu za društvena i religijska istraživanja Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju radne grupe za rješavanje statusa nekretnine, odnosno zgrade u izgradnji namijenjene za potrebe Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

13. Razmatranje Obavijesti u vezi sa davanjem ovlašćenja za potpisivanje zapisnika kod nadležne Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko - pravne poslove grada Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

14. Razmatranje prijedloga  i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Razmatranje Dopune izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstva u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalnih samouprava u Tuzlanskom kantonu za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu neiskorištenih sredstava JU Muzej istočne Bosne Tuzla u budžet Grada Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade  

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u KUIP;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić