Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 34. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kanton

20.11.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
34. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 21.11.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Razmatranje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sa Operatinim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Programa dodjele bespovratnih sredstava za pokriće dijela troškova bolničkog liječenja oboljelih od boelsti COVID-19 i post Covid liječenja za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

3. Razmatranje Programa mjera na uklanjanju nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija F BiH iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo pravosuđa i uprave

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije - „Sredstva sa escrow računa“ - namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava HO „Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS” - Doboj Istok, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Atmačići-Janjari, opština Ugljevik kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Koraj, opština Lopare kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za  poziciju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica iz reda stručnih radnika ustanove-zdravstveni radnik;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

9. Razmatranje preporuka Institucije ombudsmena u BiH u predmetu po zahtjevu za pristup informacijama i zauzimanje stava po tom pitanju; 
Obrađivač: Ured Vlade TK

10. Razmatranje prijedloga odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos (2 odluke).
Obrađivač: Ministarstvo finansija i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić