Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 33. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kanton

13.11.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
33. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 14.11.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 32. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP “Šume Tuzlanskog kantona”

3. a) Razmatranje Informacije o provedenim aktivnostima na realizaciji odobrenih novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Operativni program radova zimskog održavanja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u zimskom periodu 15.11.2023. – 15.03.2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

5. Razmatranje Zbirnog izvještaja o procjenjenim štetama na materijalnim i drugim dobrima usljed djelovanja prirodne nesreće poplava i klizišta na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite 

6. Razmatranje teksta Sporazuma o međusobnoj saradnji i pružanju uzajamne pomoći u oblasti zaštite i spašavanja;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

7. Razmatranje Informacije o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti iz Informacije o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona, a po Zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Radna grupa Vlade 

8. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“;
Obrađivač: Ministarstvo finansija 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu; 
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima i obrtima na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. Razmatranje Mišljenja u vezi člana 8. stav (2), stav (3) i stav (4) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijenosu dodatnih sredstava Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći  za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - „Troškovi manifestacija“ Udruženju građana Naučno društvo pravnika sa sjedištem u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - „Troškovi manifestacija“ Udruženju građana Ekološki savez „EKO ZELENI“ Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za JU OŠ „Vražići“ Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendija za sport Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice “Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona”;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

22. Razmatranje  prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu dijela neutrošenih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

23. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda za JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda za JU OŠ “Slavinovići”;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

24. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje kupoprodajnog ugovora u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić