Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 26. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

05.09.2022


Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta TK za period 01.01.-30.06.2022. godine;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.–30.06.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usmjeravanju i korištenju sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj:09-11-6-2-6964-U-K3/21 od 06.septembra 2021.godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta "Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona".
Obrađivač: Ministarstvo privrede

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. a) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2021. godini;

b) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu u gradovima i općina na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

7. Razmatranje Mišljenja u vezi sa Zahtjevom za autentično tumačenje člana 27. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Podrška mladima" u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći licima koja ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu iz Budžeta TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje teksta Sporazuma o raskidu Ugovora o obnovi Ugovora o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih osoba" (4 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Arhiv TK;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u JU Muzej istočne Bosne Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić