Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 1. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

03.04.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 53. redovne i 1. i 2. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o prenosu stalnih sredstava (4 odluke);
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o postavljenju komadanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


4. Razmatranje prijedloga Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period od 2024. do 2026. godine sa Akcionim planom Strategije razvoja TK za period od 2024. do 2026. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


5. a) Razmatranje Informacije o stanju duga Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja „Đurđevik" Đurđevik d.o.o. po osnovu Ugovora o kreditu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke u vezi sa reprogramom duga po osnovu kredita odobrenog po Ugovoru broj: 02/1-14-8838/99 od 30.08.1999. godine zaključenim sa Rudnicima „Kreka" u Tuzli d.o.o., sada pravnim sljedbenikom JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Đurđevik" Đurđevik d.o.o.;
c) Razmatranje teksta Aneksa V Ugovora o kreditu između Vlade Tuzlanskog kantona i Rudnika mrkog uglja „Đurđevik" Đurđevik d.o.o.;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


6. Razmatranje Informacije o propustima u evidentiranju potraživanja po osnovu izlaznih faktura, načinu isplate dodatka za prekovremeni rad i dostavljanju dokumentacije računovodstvu na evidentiranje u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


7. a) Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu;
b) Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu;
c) Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


9. Razmatranje Informacije o aktivnostima u vezi sa kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


10. Razmatranje Informacije o dosadašnjim aktivnostima rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona sa planom predstojećih aktivnosti;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava „JP Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za nabavku aerodromske opreme;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


13. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.- 31.12.2022.g.;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odobrenja Plana novčanih tokova za period od 01.04. do 30.06.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj: 09-11-6-2-4359-U-K3/22 od 10. juna 2022. godine;
b) Razmatranje Izmjena i dopuna Plana investiranja dodjeljenih sredstava za kapitalne investicije;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva" Studentskom vijeću Pravnog fakulteta „Legis" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mart 2023.g.;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mart 2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima u vezi sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2023. godini raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


21. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu (10 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


22. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika (4 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i
Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić