Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA VETERINARSKIM STANICAMA  NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA NA DIJELU EPIZOOTIOLOŠKE JEDINICE TUZLA

05.09.2023

Članom 18. stav 2. Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, 5/16, u daljem tekstu: Pravilnik), propisano je da „kantonalno ministarstvo na osnovu utvrđene kategorizacije izrađuje grafički prikaz granica područja djelovanja te obavještava veterinarske stanice sa svog epizootiološkog područja o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja“. 

 Shodno gore navedenom pozivamo Veterinarske stanice na području Tuzlanskog kantona da u skladu sa članom 19. Pravilnika, na Obrascu broj: 2 (prilog), podnesu zahtjev za dodjelu područja djelovanja na dijelu  epizootiološke jedinice Tuzla, naseljena mjesta: Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Tisovac i Obodnica Donja, te prilože traženu dokumentaciju. 

Zahtjev za dodjelu područja djelovanja za dio epizootiološke jedinice Tuzla u skladu sa članom 16. stav (5) i (6) može podnijeti registrovana veterinarska stanica na epizootiološkoj jedinici koja posjeduje rješenje o obavljanju veterinarske djelatnosti.
(Napomena: Predmetno područje djelovanja je bilo dodijeljeno rješenjem broj: 04/1-20-021038-1/20 od 26.11.2020. godine veterinarskoj stanici „Džaferagić“ doo Tuzla, koja je privremeno prestala sa radom).

Rješenje o dodjeli područja djelovanja veterinarskoj stanici donosi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. 

Zahtjev za dodjelu područja (Obrazac broj 2) sa traženom dokumentacijom može se podnijeti najkasnije u roku od 7 dana od dana objavljivanja Odluke o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja veterinarskim stanicama na području Tuzlanskog kantona na dijelu epizootiološke jedinice Tuzla  u dnevnom listu „Večernji list BH“ Mostar.

Obavještenje o pokretanju postupka i Obrazac broj 2. sa potrebnom dokumentacijom bit će objavljeni na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Nakon objavljivanja Odluke o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja veterinarskim stanicama na području Tuzlanskog kantona na dijelu epizootiološke jedinice Tuzla, naseljena mjesta: Lipnica, Lipnica Donja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Tisovac i Obodnica Donja ovlašteni predstavnici veterinarskih stanica mogu izvršiti uvid u grafički prikaz granica područja djelovanja – mjesne zajednice, u prostorijama Ministarstva, uz prethodno utvrđeni termin.

Zahtjevi se dostavljaju u Centralnu pisarnicu - Ured za zajedničke službe kantonalnih organa, lično ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti na adresu: Fra Grge Martića br. 8, 75000 Tuzla. 

Na koverti napisati „za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona – Zahtjev za dodjelu područja djelovanja veterinarskim  stanicama na  dijelu epizootiološke jedinice Tuzla - NE OTVARATI.“

Na koverti obavezno navesti i podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv pravnog lica, adresa sjedišta, broj telefona).


Neblagovremeni zahtjevi se neće uzeti u razmatranje!

 

M I N I S T A R      
mr. Fedahija Ahmetović


Broj: 04/1-18-20-018715-1/23
Tuzla, 16.08.2023. godine

 

Obavještenje

Obrazac