Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo privrede

KONAČNE RANG LISTE KORISNIKA GRANT SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA «PODRŠKA RAZVOJU KANTONA» ZA 2023. GODINU

20.12.2023

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17 i 10/18), Javnog poziva za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2023. godinu, objavljenom u dnevnom listu „Večernji list BH” d.o.o. Mostar dana 02.10.2023. godine i prema Smjernicama za podnosioce prijava, ministar privrede d o n o s i

1. KONAČNE RANG LISTE KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ZA KAPITALNE TRANSFERE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA (MMSP) ZA NABAVKU OPREME I ALATA

2. KONAČENE RANG LISTE KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ZA KAPITALNE TRANSFERE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME I/ILI ALATA

3. KONAČNE RANG LISTE KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ZA KAPITALNE TRANSFERE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA DRVOPRERAĐIVAČKE DJELATNOSTI ZA NABAVKU OPREME I ALATA

4. KONAČNA RANG LISTU KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA