Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Obavještenja i konkursi

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata medija javnog informisanja

11.09.2023

 

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji broj: 02/1-11-19836/23 od 05.09.2023. godine, Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje:

 

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata

 medija javnog informisanja u 2023. godini

 

I

Raspisuje se javni poziv za predlaganje programskih projekata medija javnog informisanja, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 – Mediji za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM.

II

Uslovi za dodjelu sredstava su:
a.    da su registrovani, imaju sjedište i djeluju na području Tuzlanskog kantona ili da imaju stalnog dopisnika sa područja Tuzlanskog kantona
b.    da  posjeduju  dozvolu  za  rad  Regulatorne  agencije  za  komunikacije  Bosne  i Hercegovine (odnosi se na radio i televizijske stanice),
c.    da raspolažu tehničkim, prostornim i kadrovskim potencijalom za pružanje medijskih usluga,
d.    da imaju izmirene zakonske obaveze po osnovu poreza i doprinosa, zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, te da su opravdali sredstva dobivena od Vlade Tuzlanskog kantona u prethodnoj godini sa pozicije iz člana 1. ove odluke,
e.    da dostavljeni programski sadržaj, sa akcentom na Tuzlanski kanton, obrađuje najmanje jednu od slijedećih aktivnosti:
-    praćenje aktivnosti i izvještavanje o aktivnostima rada Vlade Tuzlanskog kantona, premijera Tuzlanskog kantona, kantonalnih ministarstava, te javnih ustanova ili preduzeća sa većinskim učešćem Tuzlanskog kantona u vlasništvu njihovog kapitala.
-   afirmacija poduzetništva, afirmacija obrtništva, umjetničkih i starih zanata,
-   azvoj i unapređenje poljoprivrede,
-  privredni razvoj, racionalno korištenje energije, racionalno korištenje prirodnih i mineralnih resursa, afirmacija korištenja obnovljivih izvora energije,
-  praćenje realizacije projekata investicijskog ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona u oblasti obrazovanja, pravosuđa, sigurnosti, putne infrastrukture i zaštite okolice.
-  promociju sporta kod djece i mladih ili su namijenjeni djeci i mladima.

III


Kriteriji za dodjelu sredstava su:
1.    kvalitet dostavljenog programskog projekta:
2.    kapacitet organizacije da provede programski projekat,
3.    broj predstavljenih tematskih oblasti kroz  dostavljeni programski projekat,
4.    doseg subjekta aplikanta - broj pratilaca osnovnog službenog profila na društvenim mrežama (facebook, instagram) broj posjeta za web portale ili slušanost/gledanost radija/televizije u udarnom terminu,
5.    Kvalitet i uspješnost ranije realiziranih projekata, finansiranih ili sufinansiranih od strane Vlade Tuzlanskog kantona.

IV


Predlagač, koji ispunjava uslove, dužan je dostaviti:
1.    Rješenje o upisu u registar pravnih lica i Rješenje o razvrstavanju djelatnosti (originali ili ovjerene kopije) 
2.    Ugovor, Rješenje ili drugi pravni akt kojim se dokazuje radni angažman dopisnika na području Tuzlanskog kantona sa PBA3 obrascem dopisnika
3.    Uvjerenje o poreznoj registraciji i Spesimen potpisa (original ili ovjerena kopija),
4.    Programski projekat (emisije ili ciklus emisija, odnosno novinskih ili internet članaka) sa kojima se aplicira na javni poziv, sa kratkim opisom sadržaja i načina realizacije i utvrđenom dinamikom i planom emitovanja-štampanja,
5.    Finansijski plan predloženog programskog/ih projekta/projekata, sa specifikacijom troškova (izrada, emitovanje, objavljivanje/izdavanje) i visinom sredstava koja se potražuju od Vlade Tuzlanskog kantona,
6.    Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa:
a.    Uvjerenje nadležne poreske uprave (original ili ovjerena kopija) i
b.    Uvjerenje uprave za indirektno oporezivanje (original ili ovjerena kopija),
7.    Izjavu ovlaštenog lica o organizaciji rada medija, broju zaposlenih, području koje medij pokriva, tehničkoj opremljenosti, obimu i strukturi vlastite produkcije, redovnom tiražu (odnosi se na štampane medije), gledanosti/slušanosti i posjećenosti, te broju pratilaca na društvenim mrežama,
8.    Ovjerenu kopiju važeće dozvole RAK-a za emitovanje (za radio i televizijske stanice).

Pored navedenog, aplikanti su obavezni ispuniti i prijavni obrazac za predlaganje programskih projekata medija u 2023. godini.
Prijavni  obrazac  aplikanti  mogu  preuzeti  sa WEB stranice  Vlade  Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba. 

V


Jedan predlagač može kandidovati najviše dva programska projekta.
Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po projektu, za sredstva iz tačke I
Javnog poziva je 10.000,00 KM.

VI

Po donošenju  programa raspodjele sredstava, Vlada Tuzlanskog kantona će na prijedlog Komisije donijeti odluke o odobravanju sredstava pojedinačnim korisnicima, kojim će se utvrditi, prava, obaveze i odgovornosti korisnika sredstava, pravdanje dodijeljenih sredstava, te način izvještavanja. 
Svaki korisnik sredstava je za dodijeljena sredstva dužan dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u roku utvrđenom odlukom o odobravanju sredstava, da realizira sve aktivnosti u okviru programskog projekta kao i da sve tekstove/emisije/priloge/reportaže ili druge oblike medijskog izvještavanja urađene u okviru Projekta promoviše i putem zvaničnih profila na društvenim mrežama.

VII

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom novinama „Večernji list“ BH d.o.o Mostar i na web stranici Vlade www.vladatk.gov.ba. 
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na javni poziv, sa potrebnom dokumentacijom, slati putem pošte na adresu: Vlada Tuzlanskog kantona-Komisija za medije, Rudarska 65, Tuzla ili putem pisarnice Vlade Kantona.

 

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI

 

Vlada Tuzlanskog kantona

 

 

Odluka

Prijavni obrazac