Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Izmjena Odluke Ministarstva o odobravanju sredstava za stipendije 2023

05.01.2024

 

BOSNA I HERCEGOVINA  M I N I S T A R

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade   mr. Damir Gazdić

Broj: 11/1-36-32885-2/23

Tuzla, 26.12.2023.godine.

 

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) – prečišćeni tekst, a u vezi sa članom 8. stav (3) tačka a) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002-Tjelesna kultura i sport za 2023. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 11/23) i člana 11. stav (9) Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendija za sport za 2023.godinu u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 19/23) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, d o n o s i

 

 

O D L U K U

o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za ostvarene zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade za 2023.godinu

 

I

 

U tački I Odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za ostvarene zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade za 2023.godinu broj: 11/1-36-32885/23 od 20.12.2023.godine iznos „86.350,00 KM“ zamjenjuje se iznosom „85.750,00 KM“, te u tabelarnom pregledu korisnika sredstava sa iznosima za korisnika sredstava pod rednim brojem 38. Ema Mešković iznos „1.200,00 KM“ zamjenjuje se iznosom „600,00 KM“, dok se u rubrici tabele „ukupno“ iznos „86.350,00 KM“ zamjenjuje se iznosom „85.750,00 KM“.

 

 

II

 

               Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od Vlade Tuzlanskog kantona.

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: M I N I S T A R

1 x Vlada TK

1 x Ministarstvo finansija,              mr. Damir Gazdić

1 x a/a.