Javna rasprava o Nacrtu Zakona o upotrebi znakovnog jezika

U skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-355-11/22 od 30.08.2022. godine i Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-02-20278/22 od 13.12.2022. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona započinje proces javne rasprave o Nacrtu Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu u trajanju od 25 dana.


Svi zainteresovani subjekti, pravna i fizička lica pozvani su, u periodu od 30.12.2022. godine do 23.01.2023. godine, uključiti se u proces izrade što kvalitetnijih zakonskih rješenja u ovoj oblasti, te eventualne komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženi propis dostaviti ovom Ministarstvu na adresu: Fra Grge Martića 8, Tuzla.

Odluka o izboru korisnika donacija grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćen tekst ("Sl.novine TK", broj: 10/18), člana 19. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06 i 15/11), tačke 2., stav 1. alineje 2. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ''Podrška povratku prognanih lica'', broj 02/1-11-2217/22 od 15. 03. 2022. godine, Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ''Podrška povratku prognanih lica'', broj 02/1-11-2217/22 od 06. 06. 2022. godine i Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ''Podrška povratku prognanih lica'', broj 02/1-11-2217/22 od 29. 07. 2022. godine Vlade Tuzlanskog kantona i člana 14. stav 2 Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za odabir korisnika donacije u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, broj: 09/1-02-7002/22 od 22. 03. 2022. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i:

 O D L U K U

o izboru korisnika donacija grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

 

 

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/18) i člana 78. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 23/21 i 8/22), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 P R O G R A M

raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2022. godinu

 

 

Odluka o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona -prečišćen tekst, ("Sl.novine TK", broj: 10/18, Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06 i 15/11), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-11-2217/22 od 15. 03. 2022. godine Vlade Tuzlanskog kantona, Odluke o izmjenama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu "Podrška povratku prognanih lica" broj: 02/1-11-2217/22 od 06. 06. 2022. godine i Odluke o izmjenama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica" broj: 02/1-11-2217/22 od 29. 07. 2022. godine, Komisija za odabir i predlaganje korisnika imenovana Rješenjem Ministra za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, Komisije 1 za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" br: 09/1-04-14429/22 od 26. 04. 2022. godine, donijela je:

 

Odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica"

 

 

Napomena: Odluka je objavljena u dnevnom listu Večernji list BH doo Mostar dana 10.08.2022. godine.

 

Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2022

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH", TK",broj: 41/01,22/05 i 9/08), Programom rada Službe za zapošljavanje za 2022.godinu i Odluke Upravnog odbora o usvajanju Programa poticanja zapošljavanja 2022, broj: 01/1-04-1-429-10-7/22 od 28.07.2022.godine, JU Služba za zapošljavanje objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2022

Za realizaciju Programa osigurana su sredstva u iznosu od 216.600,00 KM, radi sufinansiranja zapošljavanja 31 osobe sa evidencije nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, i sufinansiranja stručnog osposobljavanja 9 osoba sa evidencije nezaposlenih, koje ne pripadaju boračkoj populaciji.

Finansijska sredstva su planirana u Budžetu TK, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, a Programom je utvrđeno da se sufinansira dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće, ili naknade osobi na stručnom osposobljavanju, u zavisnosi od pojedinačne mjere.

Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

Opširnije...

Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava „Dječije nedjelje“

Na osnovu člana 105. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom -prečišćeni tekst („Službene novine TK" broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16, 4/18, 12/20, 22/21, 5/22, 8/22), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 


POZIV

za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava „Dječije nedjelje"

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv