Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/1-30-033370/22 od 20/12/2022. godine i broj: 11/1-30-033988/22 od 22/12/2022. godine, objavljuje se

 

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme

 

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme na period 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

1. Tehničar/montažer u radiju, jedan izvršilac, neodređeno vrijeme
2. Montažer, dva izvršioca, određeno vrijeme, 24 (dvadesetčetiri) mjeseca...

 

 

Odluka o poništenju javnog poziva

Na osnovu člana 6. Pravilnika o Zdravstvenom savjetu ministarstva zdravstva tuzlanskog kantona  ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj:17/22) ministar zdravstva d o n o s i

O D L U K U

o poništenju javnog poziva

za izbor i imenovanje Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Tuzlanskog   Kantona  

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o upotrebi znakovnog jezika

U skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-355-11/22 od 30.08.2022. godine i Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-02-20278/22 od 13.12.2022. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona započinje proces javne rasprave o Nacrtu Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu u trajanju od 25 dana.


Svi zainteresovani subjekti, pravna i fizička lica pozvani su, u periodu od 30.12.2022. godine do 23.01.2023. godine, uključiti se u proces izrade što kvalitetnijih zakonskih rješenja u ovoj oblasti, te eventualne komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na predloženi propis dostaviti ovom Ministarstvu na adresu: Fra Grge Martića 8, Tuzla.

Konačna rang lista kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu

Na osnovu odredaba člana 20. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastruktrunu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 06/21), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU

kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2022. godini na području Tuzlankog kantona

 

KONAČNE RANG LISTE PO JAVNOM POZIVU ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA JAČANJA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

KONAČNE RANG LISTE PO JAVNOM POZIVU ZA ODABIR KORISNIKA GRANT
SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA JAČANJA PRIVREDE TUZLANSKOG
KANTONA

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17 i 10/18), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava za finansiranje projekata jačanja privrede Tuzlanskog kantona objavljenom u dnevnom listu „Večernji list BH Mostar" dana 21.11.2022. godine i prema Smjernicama za podnosioce prijava, Ministarstvo privrede objavljuje:


1. Konačne rang liste korisnika grant sredstava za finansiranje projekata za jačanje MSP-a
2. Konačne rang liste korisnika grant sredstava za finansiranje projekata za jačanje OBRTA
3. Konačne rang liste korisnika grant sredstava za finansiranje projekata za jačanje START Up-a

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv