Održana 31. redovna sjednica Vlade TK

Doneseni srednjoročni i godišnji planovi robnih rezervi TK

Vlada je danas donijela Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024. godina, kao i Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, koji je urađen na osnovu četverogodišnjeg plana.

Vlada 11 02 2020Kada je u pitanju četverogodišnji plan realizacijom srednjoročnih planskih zadataka Kantonalne direkcije robnih rezervi u pogledu obezbjeđenja strateških robnih rezervi, na kraju planskog perioda stvorili bi se uslovi za kvalitetnije i efikasnije intervencije iz robnih rezervi u slučaju elementarnih nepogoda, većih poremećaja na tržištu i drugih vanrednih prilika. Strateški ciljevi ovog srednjoročnog plana su Određivanje obima i strukture robnih rezervi u skladu sa zakonskim normama i standardima, te kontinuirano proširenje obima i strukture postojećih robnih rezervi kroz planiranje nabavki osnovnih artikala. Strukturu potrebnih robnih rezervi čine žitarice i ostali prehrambeni artikli, proteini, ulje, šećer, začini i medicinski materijal. Ostala struktura robnih rezervi, koja je vrlo bitna za preživljavanje stanovništva i nesmetano funkcionisanje privrednih subjekata u slučaju rata, neposredne ratne opasnosti, većih elementarnih nepogoda i drugih vanrednih prilika, kao što su sirovine i drugi reprodukcioni materijal, ogrjevni materijal i drugi artikli, nisu obuhvaćeni ovim planom jer se procjenjuje da bi to zahtijevalo izdvajanje enormno visokih sredstava, a za što se nisu stekli uslovi. Kada je u pitanju proširenje obima i strukture postojećih robnih rezervi kroz planiranje nabavki osnovnih artikala, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetu Kantona i nivoa ekonomskog razvoja, strukturu (asortiman) i količinu strateških artikala u robnim rezervama treba stalno dograđivati i širiti kako bi se približili trenutno važećim standardima i stvarnim potrebama prilikom pružanja odgovarajuće pomoći stanovništvu i privredi u slučaju većih prirodnih nesreća, elementarnih nepogoda, poremećaja na tržištu i drugih vanrednih prilika. U tom smislu planom je predviđeno i da se postojeća struktura robnih rezervi proširi sa nekoliko vrlo bitnih artikala za robne rezerve i to: mesne konzerve, tjestenina, ulje, pšenica i kompleti prve pomoći.
Imajući u vidu sve navedeno Planom robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirana je nabavka određenih prehrambenih i medicinskih artikala. Planiranom nabavkom osnovnih artikala za potrebe robnih rezervi stvorit će se uslovi za kvalitetnije intervencije iz robnih rezervi u slučaju elementarnih nepogoda, prirodnih nesreća i drugih poremećaja na tržištu u pogledu nestašica ili većeg rasta cijena pojedinih roba.
Ovom nabavkom Direkcija će nastojati uvesti novi sistem skladištenja robnih rezervi, što bi trebalo u konačnici dovesti i do ostvarivanja ušteda na sredstvima koja se trenutno izdvajaju za ovu namjenu, a ta sredstva bi mogla biti usmjerena za zanavljanje i proširenje asortimana roba u robnim rezervama.
Također, zbog tehničke dopune i kvalitetnijeg preciziranja odredbi postojećih ugovora, Vlada je danas dala saglasnosti Kantonalnoj direkciji robnih rezervi za potpisivanje aneksa ugovora o uskladištenju i čuvanju pšenice, ulja i šećera.


Predviđeno produženje roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata

Danas utvrđenim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, Vlada je predvidjela da se rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina prolongira do 31. maja 2021. godine. Naime, 31. maja 2019. godine istekao je rok do kojeg su vlasnici bespravno izgrađenih građevina mogli podnijeti zahtjev za legalizaciju, što za posljedicu imalo da su zahtjevi podneseni nakon isteka ovog roka mogli biti odbačeni kao neblagovremeni. Izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina iz 2018. godine, kao osnov za potvrđivanje činjenice da je građevina započeta, izgrađena, dograđena, rekonstruisana ili sanirana bez odobrenja za građenje, kao i građevina za koju postoji odobrenje za građenje ali je investitor odstupio od uslova propisanih u odobrenju za građenje, umjesto satelitskog snimka područja Tuzlanskog kantona, uzeti su ortofoto snimci Federacije Bosne i Hercegovine iz 2018. godine, što je također razlog za produženje ovog roka.


Izmjene i dopune Zakona o šumama

Vlada je danas utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Zbog nepostojanja objektivnih mogućnosti pravovremene izrade novih šumsko-privrednih osnova i privremenih godišnjih planova gospodarenja za privatne šume za područje općina/gradova Tuzlanskog kantona, po postupku koji je propisan Zakonom o šumama, bilo je potrebno izmijeniti i dopuniti navedeni Zakon u smislu pojednostavljenja postupka izrade i donošenja privremenih godišnjih planova gospodarenja privatnim šumama. Također, imajući u vidu da je Zakonom o šumama bilo propisano da je postupak izrade i donošenja privremenih godišnjih planova gospodarenja državnim i privatnim šumama isti kao i za izradu i donošenje šumsko-privrednih osnova, a što je onemogućilo blagovremenu izradu i donošenje istih potrebno je skratiti i pojednostaviti postupak izrade i donošenja privremenih godišnjih planova gospodarenja za privatne šume, što je također, intencija ovih izmjena i dopuna.


Nešto manje površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi

Vlada je danas usvojila Plan proljetne sjetve u 2020. godinu. Ovaj plan je sačinjen na osnovu općinskih/gradskih planova za proljetnu sjetvu, a njime je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 50.568 ha. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi su nešto manje u odnosu na prethodne dvije godine. Žitarice se planiraju zasijati na površini od 21.430 ha, što iznosi 42,38 % od ukupnog plana sjetve, a što je manje za 381 ha u odnosu na 2019. godinu, a za 902 ha u odnosu na 2018. godinu. Što se tiče povrtnog bilja, krompirom se planira zasaditi 6.923 ha, što predstavlja 13,69% od ukupnog plana, a što je za 13 ha manje u odnosu na plan 2019. godine a za 360 ha manje u odnosu na plan 2018. godine. Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati, odnosno zasaditi 4.881 ha što je za 10 manje u odnosu na 2019 godinu a za 250 ha manje u odnosu na 2018. godinu. Industrijskim biljem planira se zasijati 242 ha što je za 11 ha manje u odnosu na 2019. godinu, a za 8 ha više u odnosu na 2018. godinu. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 17.092 ha što je za 116 ha manje u odnosu na plan iz 2019. godine, a za 58 ha više u odnosu na plan 2018. godine.
Kada su u pitanju općine, plan proljetne sjetve u općinama Čelić, Doboj Istok, Kalesija i gradu Tuzla veći u odnosu na prošlu godinu. Povećanje plana se kreće od 0,31 % u općini Doboj Istok do 5,69 % u gradu Tuzla. U gradu Gračanica plan proljetne sjetve je na nivou prošlogodišnjeg dok u ostalim općinama/gradovima plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji. Također, je evidentno da su sjetvene površine veće u općinama/gradovima gdje se nalaze kompleksi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao što su Čelić, Lukavac, Kalesija, Gradačac, Srebrenik, Živinice i Tuzla.


Predložene mjere za poboljšanje stanja kvaliteta zraka

Vlada je danas usvojila Informaciju sa prijedlogom aktivnosti za poboljšanje stanja kvaliteta zraka. Uz potpuno uvažavanje prava građana Tuzlanskog kantonana na čist zrak, nevladinih organizacija, medija i drugih subjekata, u ovoj informaciji se apeluje da se informacije o stanju kvaliteta zraka ne prenose i medijski eksponiraju korištenjem neprovjerenih podataka dobivenih mjerenjem neadekvatnim uređajima, koji nisu propisani Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka, odnosno, koji ne mjere po tačno određenoj referentnoj metodi mjerenja (BAS EN standardi). Također, medijima i drugim subjektima se preporučuje da za izvještavanje o stanju kvaliteta zraka koriste isključivo podatke sa mjernih stanica Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona, a koji su stalno dostupni putem web stranice www.monotoringzrakatk.info. Također, neophodno je hitno donijeti propis kojim se utvrđuje obaveza priključenja objekata na komunalnu infrastrukturu za snabdijevanje toplotnom energijom, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za priključenje na mrežu daljinskog sistema grijanja. Uvažavajući činjenicu da je Tuzlanski kanton i do sada u granicama mogućnosti ulagao sredstva za zaštitu zraka, ovom informacijom se apeluje da se za ovu svrhu koriste i sva druga sredstva iz federalnih, evropskih i drugih fondova. Finansijskom podrškom i drugim mjerama poticati korištenje ekološki prihvatljivih izvora energije, za što su već pokrenute određene aktivnosti kako u Vladi i resornom kantonalnom ministarstvu, ali i određenim lokalnim zajednicama.
Također, potrebno je uložiti maksimalan napor za toplifikaciju Grada Živinice i to izgradnjom vrelovoda od Termoelektrane u Tuzli do Živinica, kao i intenzivirati radove na toplifikaciji drugih općina i gradova, a zasnovanih na ekološki prihvatljivim i obnovljivim izvorima energije.
Informacijom se preporučuje i maksimalno pojačanje inspekcijskog nadzora od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kroz pojačanu kontrolu poštivanja uslova određenih okolinskim dozvolama, te gradskih i općinskih inspekcijskih službi kroz pojačan rad komunalnih i drugih inspekcija, u cilju sprečavanja i smanjenja zagađenja zraka. Pojačan inspekcijski nadzor sa potrebnim mjerenjima će se zatražiti i od Federalne inspekcije u čijoj nadležnosti je nadzor nad tzv. velikim zagađivačima.
Između ostalog Informacijom je predloženo i razmatranje mogućnosti izmjene propisa kojim će se utvrditi, po principu zagađivač plaća, veća naknada za one koji emituju više zagađujućih materija.


Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke, o korištenju vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli. Ovom odlukom se, za zamjenu stolarije na sjevernoj strani Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i zamjenu stare i postavljanje nove LED rasvjete u Univerzitetskoj dvorani, odobrava korištenje 80.984,20 KM vlastitih prihoda Univerziteta.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Ovom odlukom utvrđeni su visina i raspored sredstava namijenjenih za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa za 2020. godinu, koja predstavljaju većinsko članstvo u Tuzlanskom kantonu, shodno Odluci o utvrđivanju uslova i postupka za dodjelu sredstava za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o mjerama poduzetim u skladu sa pilot odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u kojoj se između ostalog navodi da Vlada Kantona, u okviru raspoloživih kapaciteta, kako finansijskih tako i materijalnih, nastoji ispuniti svoju zakonom propisanu obavezi i obezbijediti uslove za rad sudova na području Tuzlanskog kantona kako bi se u konačnici smanjio i broj odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojima se utvrđuje povreda prava na pravično suđenje u razumnom roku. Također Vlada je prihvatila i Informaciju o isplatama sredstava iz Budžeta TK po osnovu apelacija za 2019. godinu. Kako se u Informaciji navodi najčešći razlog, može se reći i jedini, za podnošenje apelacija protiv presuda sudova sa podrueja Tuzlanskog kantona i Vrhovnog suda FBiH najčešće od strane fizičkih lica jeste kršenje prava na donošenje odluka u razumnom roku. U 2019. godini za ovu namjenu apelantima je isplaćeno 20.998,42 KM. Podsjećamo u 2017. je isplaćeno 302.435,16 KM, a u 2018. 149.513,54 KM.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona. Shodno ovoj odluci, sredstva ostvarena od zakupa, u iznosu od 1.190.379,31 KM utrošit će se za finansiranje projekata zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Anexa I Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Rudarskog instituta d.d. Tuzla i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Ovim Aneksom osigurana je još jedna prostorija u okviru objekta Rudarskog instituta, neophodna za smještaj i čuvanje trajno operativne arhive.
Vlada je danas donijela odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa radi nominiranja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju, predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej istočne Bosne u Tuzli, te predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla.
Također Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je izmijenila Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite, čime je umjesto dosadašnjeg člana, sekretara Ministarstva pravosuđa i uprave TK, imenovan ministar pravosuđa i uprave Elvir Herčinović.
Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu.
Vlada je na danas održanoj sjednici dala i saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem dva namještenika višeg referenta – upisničara i višeg referenta – daktilografa, kao i Općinskom sudu u Tuzli za prijem tri namještenika, višeg referenta za administrativno-tehničke poslove (sudski dostavljač), višeg referenta za operativno – tehničke poslove (daktilograf) i pomoćnog radnika na održavanju čistoće u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, Vlada je dala saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za prijem dva namještenika i to: viši referent za prijem pošte i viši referent za otpremu pošte, u radni odnos na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te razriješila i privremeno imenovala Upravni odbor JU Muzej istočne Bosne u Tuzli. Također, Vlada je danas imenovala Upravni odbor Javne ustanove „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Imenovani su punomoćnici koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla", te je utvrđen prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla".
Razriješen je i privremeno imenovan predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao i predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas imenovala više privremenih školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna