Održana 33. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Rezultati monitoringa u skladu sa očekivanjima
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede TK o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka može se zaključiti da se monitoring u svim segmentima vrši prema planiranim aktivnostima i dinamici, a rezultati su u skladu sa očekivanim shodno dostupnim podacima.

Mjerenjem relativnog pomjeranja blokova duž markantnih ožiljaka slijeganja na području na kojem se vrši monitoring, potvrđena su ranija zapažanja da su deformacije generalno izraženije na rubnim ožiljcima slijeganja, a dominiraju neznatna vertikalna pomjeranja blokova. Rezultati hemijskih analiza vode sa pijezometara gdje su uzorkovanja vršena redovno i na istim dubinama, pokazuju da nema većih odstupanja u odnosu na rezultate iz prethodnog perioda i da su u granicama tačnosti metoda analiziranja. Prema prikupljenim parametrima oscilacija podzemnih voda konstatovano je da nije bilo nekih većih odstupanja nivoa podzemnih voda i da nivoi podzemnih voda zauzimaju prirodno stanje osim područja maksimalne depresije u zoni bušotine 180 gdje su oscilacije izraženije. Izražena je deformacija terena na kontaktu između breča i drugih geoloških formacija. Rezultati mjerenja tačaka pokazuju da se konsoliduju procesi u masivu i da su isti u masivu i dalje neznatno prisutni. S ciljem poboljšanja kvalitete vršenja montoringa u budućem periodu neophodno je postupiti i preduzeti sve aktivnosti definisane u Dopunskom rudarskom projektu Rudnika soli „TUZLA" d.d. Tuzla kao i Studiji o dodatnoj stabilnosti stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli izrađene od strane stručnjaka iz Poljske.

 

Prihvaćena Analiza u oblasti socijalne i dječje zaštite na području TK-a
Vlada je danas prihvatila i Analizu stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području TK-a sa programom mjera. U 2018. godini Vlada je kroz budžet osigurala sredstva za realizaciju dva prava iz oblasti zaštite porodice sa djecom: pravo na osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja i pomoć nezaposlenim majkama porodiljama u prehrani djeteta do 6. mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje. Također, povećana su sredstva za isplatu prava na jednokratnu novčanu pomoć, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodne godine, ali je i dalje nedovoljan iznos kako bi se u potpunosti realizovalo pravo. Značajan dio prava koja se ostvaruju po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Tuzlanskog kantona realiziran je u potpunosti. Zbog neadekvatnog penzionog sistema i Zakona o PIO, uslijed kojeg su penzije svedene na minimum, penzioneri su jedna od najugroženijih kategorija stanovništva jer je najniža penzija u 2018. godini iznosila 348,00 KM. Procesa transformacije JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja" Tuzla nije u uslugu "Mali porodični dom" nije okončan zbog nedostatka prostora nedovoljnih finansijskih sredstava. Za „Mali porodični dom" obezbijeđeno je 100.000,00 KM, te nedostaje još oko 200.000,00 KM. Za izgradnju Centra za autizam Vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa općinama je obezbijedila 381.000,00 KM i u toku je iznalaženje nedostajućih 169.000,00 KM, a potrebno je okončati i aktivnosti na iznalaženju partnerske organizacije za realizaciju ovog projekta. Kako se navodi u zaključcima Analize problem nezaposlenosti se negativno odražava na stanje u porodicama jer dovodi do socijalne isključenosti i siromaštva građana, što proizvodi dodatne pritiske u oblasti socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja iz razloga što porodice nisu u stanju odgovoriti svojim funkcijama niti obezbijediti minimum socijalne sigurnosti svojim članovima. Socijalna politika je u zajedničkoj nadležnosti FBiH i kantona, ali je njeno provođenje u isključivoj nadležnosti kantona. Ovakav pristup ne osigurava ravnopravnost građana u ostvarivanja prava jer kantoni različito postupaju po ovom pitanju, a čime se krše i međunarodni dokumenti iz ove oblasti.

 

Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače
Vlada je danas dala saglasnost na Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja. U okviru Programa je predviđeno da Ministarstvo privrede, Federalni zavod za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona sporazumno rješavaju potrebe tržišta rada za kvalifikovanom i obučenom radnom snagom, te na taj način doprinesu smanjenju broja nezaposlenih i zadovoljenju stvarnih potreba tržišta rada.
Programom će biti omogućeno poslovnim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona da ostvare pravo na sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba po svom izboru, koje se vode na evidenciji Službe i nemaju znanja i vještine potrebne privredi Tuzlanskog kantona, da izabrane nezaposlene osobe, po uspješnom završetku dokvalifikacije/prekvalifikacije, zaposle i zadrže u radnom odnosu te na osnovu toga za period od dvanaest mjeseci ostvare pravo na refundaciju troškova obaveznih doprinosa odnosno dijela neto plate. Finansijska sredstva koja su potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od ukupno 158.000,00 KM. Iznos od 108.000,00 KM bit će obezbijeđen od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje putem Programa sufinansiranja zapošljavanja za 2019. (20 osoba X 12 mjeseci X 450 KM =108.000,00 KM), dok su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM utvrđena u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Programom je predviđeno da Ministarstvo sufinansira dio troškova obuke po jednom kandidatu u iznosu od 2.500,00 KM do 3.500,00 KM, u zavisnosti od postupka, što znači da bi do 20 nezaposlenih osoba dobilo mogućnost da realizuje dokvalifikaciju/prekvalifikaciju za certificiranog zavarivača i na taj način ostvari pravo na zaposlenje kod izabranog poslodavca. Poslovni subjekti koji-ostare pravo na dodjelu sredstava po ovom programu obavezno sufinansiraju preostali iznos troškova obuke i dodatne troškove za vrijeme obuke.

 

Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini
Vlada je danas dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini. Ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u vodoprivredu Programom za 2019. godinu, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.551.172,00 KM. Ovaj iznos uključuje neutrošena namjenska sredstva iz prethodnog perioda, koja prema Izvještaju o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2018. godinu, iznose 6.170.974,25 KM i projekciju prihoda za 2019. godinu koja iznosi 4.380.197,75 KM. Ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada planirana su za realiziranje odobrenih i ugovorenih projekata po prethodnim Programima (prenesene ugovorene obaveze), projekata i aktivnosti od značaja za Kanton, te za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, kao i za izradu tehničke dokumentacije u dijelu upravljanja vodama za vodne objekte od gradskog, odnosno općinskog značaja, u skladu sa Odlukom o kriterijima. Raspodjela raspoloživih sredstava za projekte od općinskog značaja izvršena je na osnovu kandidovanih projekata od strane gradova, odnosno općina, dostavljenih Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Donesen Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019.
Vlada je danas donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini čime je određena visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Za ove namjene u Budžetu TK za 2019.godinu je planirano ukupno 4.100.000,00 KM. Programom je, između ostalog, predviđeno da će korisnicima koji imaju registrovan obrt biti obračunat 20% veći iznos novčane podrške po jedinici mjere u odnosu na visinu novčane podrške planiranu ovim Programom u okviru modela podrške proizvodnji za animalnu i biljnu proizvodnju.

 

Ostale odluke
Vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje novog zakona jeste objedinjavanje brojnih izmjena i dopuna koje su donošene u proteklim godinama, te usklađivanje sa odredbama Zakona o državnoj službi, koji je na poseban način regulisao status državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu, pa tako i status rukovodioca Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, glavnih kantonalnih inspektora i kantonalnih inspektora, njihov radno-pravni status i disciplinske odgovornosti, kao i druga prava i obaveza iz radnog odnosa. Osim toga, u navedenom periodu ukazala se potreba za izmjenama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona i u drugom pogledu, što će, sasvim je izvjesno, olakšati rad kantonalnih inspektora na terenu, precizirati pojedine odredbe Zakona i doprinijeti popunjavanju pravnih praznina.
Vlada je danas, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila ukupno 40.970,00 KM za realizaciju kapitalnih investicija i ulaganja. Uredu za zajedničke poslove je odobreno ukupno 30.900,00 KM, za nabavku kancelarijskog namještaja, arhivskih polica za potrebe arhivskog depoa, računarske opreme i klima uređaja za potrebe server sale. Uredu premijera je odobreno 6.300,00 KM za nabavku računarske opreme i kancelarijskog namještaja. Ministarstvu trgovine turizma i saobraćaja je odobreno ukupno 3.400,00 KM za nabavku računarske opreme, antivirusne zaštite, klima uređaja i zavjesa za kancelarije, dok je 370,00 KM odobreno Kantonalnoj upravi robnih rezervi za nabavku multifunkcijskog (print-scan-copy-fax) uređaja.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o pripremi projekta „Obezbjeđenje uslova za izvođenje nastave u JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek" u Tuzli", u cilju ostvarivanja prava na sufinansiranje projekta putem Projekta integriranog lokalnog razvoja, zajedničkog projekta Vlade Švicarske i UNDP u Bosni i Hercegovini. Ovom odlukom Vlada je saglasna i prihvata, ukoliko projektni prijedlog bude odobren od strane ILDP-a, da u saradnji sa ILDP-em realizuje projekat izgradnje novog školskog objekta za potrebe smještaja JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek" u Tuzli, u tehničkim karakteristikama postojećeg objekta škole. Saglasna je i da UNDP-u, implementatoru projekta ILDP, prepusti tehničko vođenje projekta izgradnje školskog objekta, da se sredstva planirana kao učešće Vlade Tuzlanskog kantona na ime izgradnje školskog objekta, uplate UNDP-u, što će posebno biti precizirano ugovorom koji će potpisati Vlada Tuzlanskog kantona i UNDP, da se putem eventualnog rebalansa Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, a najkasnije Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, za ovu namjenu planiraju sredstva u iznosu od 750.000,00 KM.
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i način raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Radi se o ukupno 35.000,00 KM, koliko je planirano u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019.godinu.
Vlada je danas donijela i Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih u budžetu tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti - grad i općine". Na osnovu ranije definisanih kriterija utvrđena je raspodjela sredstava tako da je Općini Kladanj dodijeljeno 300.000,00 KM, Općini Sapna 220.000,00 KM, Općini Teočak 190.000,00 KM, Općini Čelić 170.000,00 KM i Općini Doboj Istok 120.000,00 KM.
Vlada je danas dala saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2019. godinu. Raspodjela utroška ovih sredstava je direktno vezana za poslove Kantonalne uprave za šumarstvo.
Vlada je danas prihvatila informacije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa pozivom Općinskog pravobranilaštva Banovići za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva u postupku potpune eksproprijacije nepokretnosti, te zadužila Kantonalno pravobranilaštvo i JP „Šume Tuzlanskog kantona" D.D. Kladanj da učestvuju u sporazumnom rješavanju stjecanja prava vlasništva u postupku potpune eksproprijacije na nekretninama i poduzmu sve neophodne radnje u cilju zaštite imovine i imovinskog interesa Tuzlanskog kantona.
Vlada je odobrila 1.400,00 KM Udruženju profesora engleskog jezika iz Tuzlanskog kantona za refundaciju troškova vezanih za organizaciju Pete međunarodne konferencije za profesore engleskog jezika u Bosni i Hercegovini. Studentskom parlamentu Univerziteta u Tuzli Vlada je odobrila 4.000,00 KM za refundaciju troškova vezanih za organizaciju kulturno-sportske manifestacije „Balkanijada 2019". Također, Vlada je odobrila danas 12.000,00 KM privrednom društvu „Gradačački sajam" d.o.o. Gradačac, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive" u Gradačcu, kao i 3.000,00 KM Udruženju pčelara „Maslačak" Sapna, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Dani jabuke i pekmeza" u Sapni.
Također, Vlada je odobrila 3.000,00 KM JU „MS Elektrotehnička škola Tuzla" u svrhu odlaska učenika ove škole na Svjetsko prvenstvo iz informacijskih tehnologija „Microsoft specialist" koje se održava u New Yorku (SAD) krajem jula 2019. godine.
Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Za sufinansiranje projekta „Savremeni kabinet za informatiku i praktičnu nastavu u web dizajnu" Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla doniralo 40.000,00 KM.
Vlada je danas donijela odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Radi se o preraspodjeli između Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, a kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.
Vlada je danas imenovala i Radnu grupu koja će učestvovati u izradi nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020.-2024. godina.
Također, Vlada je danas imenovala članove tematskih podgrupa za izradu Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021-2027.godina. Zadatak imenovanih članova je da aktivno učestvuju u radu tematskih podgrupa, te da učestvuju u razmatranju i utvrđivanju ključnih problema, izazova i potencijala u oblastima i predlažu razvojna rješenja kroz definiranje prijedloga strateških ciljeva, na osnovu kojih će se utvrđivati prioriteti i mjere u okviru Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021.-2027.godina.
Vlada je danas utvrdila da će naknada za ishranu u toku rada policijskim službenicima Jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona iznositi 11,00 KM, po izrađenom danu.
Vlada je danas donijela i Uredbu o izmjenama uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona, shodno kojoj je izvršena korekcija, odnosno usklađivanje plaća ovlaštenim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova TK, a shodno odredbama Federalnog zakona o plaćama policijskih službenika.
Vlada je danas dala saglasnost za unos promjena u sistem centralizovanog obračuna plaća koji vodi Služba za centralizovan obračun plaća pri Trezoru TK za dr.sci. Kadriju Hodžića, redovnog profesora, na način da mu se procenat udruženog radnog vremena na Univerzitetu u Tuzli sa 30% poveća na 100%, odnosno na puno radno vrijeme, počev od akademske 2019/20. godine.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, člana Upravnog odbora Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli i Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna