Saziv 22. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A
22. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 09.08.2022. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP "Šume" TK" d.d. Kladanj za 2021.godinu sa Izvještajem o finansijskoj reviziji;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP "Šume TK" Kladanj


2. Razmatranje Informacije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu roba iz robnih rezervi na ime jednokratne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i KDRR


4. Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. - 30.06.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o finaliziranju i potpisivanju Memoranduma o saradnji Provincije Trento i Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Standarda i normativa JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Udruženju "Prijateljice obrazovanja-Amica Educa";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspisivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata, za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" (3 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli stana u vlasništvo članu porodice šehida - poginulog borca iz Kalesije;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15