Saziv 16. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A
16. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 28.06.2022. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 10., 11., 12.,13. i 14. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Univerzitet u Tuzli za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli


3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU NUB "Derviš Sušić" Tuzla


4. Razmatranje Informacije o radu Udruženja za razvoj NERDA za period januar - decembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i NERDA


5. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINra;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za Javnu ustanovu Univerzitet u Tuzli – Tehnološki fakultet;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za Javnu ustanovu Osnovna škola "Tinja";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra" Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2022/23. godini broj: 02-638-4/22 od 26.05.2022. godine i broj: 02/676-2/22 od 16.06.2022. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje informacione tehnologije i tržišnje komunikacije "Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla o utvrđivanju prijedloga broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu u akademskoj 2022/2023. godini;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2022/2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


8. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.07. do 30.09.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća budžetskih korisnika za mjesec juni 2022. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2022. godine
Obrađivač: Ministarstvo finansija


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Tekuća rezerva" – potrošačka jedinica 11050001;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" za U.D. "BOMS-expo" d.o.o. Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih osoba" Opštini Srebrenica;
Obrađivač: Ministarsvo za rad, socijalnu politiku i povratak


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Tuzli i Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15