Saziv 71. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
71. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 01.12.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u Sali za sjednice VladeZa sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 34. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za period april-juni 2020. godine;
Obrađivač: Nezavisni odbor i MUP TK

3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 - "Mediji" (ukupno 31 odluka);
Obrađivač: Komisija Vlade za otvaranje i pregledanje aplikacija pristiglih po javnom pozivu

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška projektima Kantonalne privredne komore za 2020. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od
interesa za Tuzlanski kanton za 2020.godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" (3 odluke);
Obrađivač: Ured premijera i nadležna ministarstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu osnovnog sredstva u trajno vlasništvo;
Obrađivač: Ured premijera

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Komisije za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog o prirodnog naslijeđa TK;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za realizaciju projekata sa stavke-Sredstva rezerve Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava kod bužetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2020.godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade TK za razgovore sa predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika;
Obrađivač: Premijer Kantona i ministar finansija

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari sa budžetske pozicije „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15. Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna