Saziv 24. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
24. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 30.12.2019. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Informacije o pojačanom inspekcijskom nadzoru u oblasti turističko–ugostiteljske djelatnosti;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


3. Razmatranje Analize realizacije Pograma prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje TK za period 2016.-2019. godina i revidiranog Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2020. - 2023. godina;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


4. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa VI Ugovora o koncesiji koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu PK "Šićki brod" na području općine Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora sa privrednim društvom „Tuzla-kvarc" d.o.o. Tuzla o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu "Kužići" na području grada Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. – 2027.
Obrađivač: Ministarstvo privrede


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika Komisije za koncesije TK;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi, Gradačac;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Islamsku zajednicu u BiH "Institut za društvena i religijska istraživanja" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured premijera


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Pčelarskom društvu "Nektar" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


13. Razmatranje Izvještaja o realizaciji plana jesenje sjetve u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za JU OŠ „Dr. Safvet - beg Bašagić" Gradačac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za JU OŠ „Kladanj" Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2019. godinu za JU OŠ "Mehmed - beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje Gradačac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2019. godinu za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Poljice" Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


20. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za Kantonalni sud u Tuzli;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa TK;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


22. Razmatranje prijedloga godišnje ocjene rada direktora Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona;
Obrađivači: Ministarstvo unutrašnjih poslova TK i Nezavisni odbor

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna