Saziv 58. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
58. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 09.05.2019. godine sa početkom u 8.30 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK

 

2. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2018. godine sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP Međunarodni aerodrom Tuzla

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

 

4. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU Srednja medicinska škola Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU Mješovita srednja škola Čelić;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Sjenjak" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjeni Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2019. godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JU Specijalna biblioteka "Behram – beg" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

12. a) Razmatranje Izjašnjenja na aplikaciju Gavrić protiv BiH i odgovora na zahtjev aplikanta na pravičnu naknadu (Stepen tajnosti – interno);
b) Razmatranje Izjašnjenja na aplikaciju Arifović protiv BiH i odgovora na zahtjev aplikanta na pravičnu naknadu (Stepen tajnosti – interno).
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA
Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna