Saziv 55. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
55. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedeljak 15.04.2019. godine sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 54. redovne i 29. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad radom ustanova koje realiziraju programe formalnog obrazovanja odraslih;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

3. a) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini;
b) Razmatranje Izvještaja o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2018. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu "Domažić" d.o.o. Vučkovci, Gradačac za zahvatanje vode iz vlastitih izvora vodosnabdijevanja – bunara B-1 i B-2;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

 

5. Razmatranje Izjašnjenja u vezi inicijative Gradskog vijeća Grada Tuzla za donošenje Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva 7. Kongresa medicinskih sestara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, bez finansijske potpore;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

7. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o prenosu stalnih sredstava (općinama Sapna, Srebrenik, Banovići, Teočak i Kladanj, JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica, Dom zdravlja Sapna i Univerzitetski klinički centar Tuzla, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Općinskom sudu Lukavac);
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odobrenje dopune Plana novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović" Srnice Donje Gradačac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović" Srnice Donje Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA
Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna