Saziv 110. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
110. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u
ponedjeljak 12.02.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 107., 108., 109. redovne i 54. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. a) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. – 31.12.2017. godine;
b) Razmatranje Programa rada Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2018. godinu;
c) Razmatranje Finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2018. godinu;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2017. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite

 

4. Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu „LOVAC" d.o.o. Ormanica - Srebrenik za zahvatanje vode iz Bezimenog potoka za potrebe jezera – revira koji se nalazi u krugu sportsko – rekreacionog centra „Orion" u naselju Ormanica, općina Srebrenik;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

 

5. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu podzakonskih akata Zakona o javno – privatnom partnerstvu i pripremu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu nacrta Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec januar 2018. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec januar 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Izmjena Sporazuma o osnivanju Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i uvrđivanju teksta Javnog konkursa za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa i ponovnom raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju komisije za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU NUB "Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Radio – Televizije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju ovlaštenja;
Obrađivač: Ured premijera

 

22. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju komisije za izbor i provođenja postupka po javnom konkursu za imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ured Vlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna