Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12 –prečišćeni tekst, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona objavljuje

Raspisan Javni poziv za nagradu „Zvijezda turizma BiH 2019"

Obavještavamo sve djelatnike u turizmu sa prostora Tuzlanskog kantona da je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine 23.01.2020.godine, raspisala Javni poziv za nagradu „Zvijezda turizma BiH 2019".


Nagrada će se dodjeljivati za sljedeće kategorije:
1. Turistička organizacija
2. Turistička manifestacija
3. Receptivna turistička agencija
4. Ugostiteljski objekat za smještaj sa dvije podkategorije
- Ugostiteljski objekt tipa Hotel
- Ostali ugostiteljski objekti za smještaj
5. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga


Izabrani dobitnici nagrade i priznanja bit će predstavljeni na Sajmu turizma i ekologije LIST – Lukavac (7.-9.05.2020.godine).


Kriteriji, način prijave, te obrazac za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno na linku: http://www.kfbih.com/javni-natjecaj-za-nagradu--zvijezda-turizma-bih-2019-

 


MINISTARSTVO TRGOVINE,

TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravlja” Gradačac

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji ogana uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine),člana 64. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 46/10 i 75/13) i Odluke Ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-37-25825/19 od 15.01.2020.godine, Ministar objavljuje

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Gradačac

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Gradačac, predstavnik Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona – 1 član

1. Opis upražnjene pozicije:
Upravni odbor zdravstvene ustanove obavljat će poslove u skladu sa članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i druge poslove utvrđene Statutom odnosno osnivačkim aktom ustanove.
Mandat predstavnika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Gradačac, predstavnika Ministarstva je onoliko vremena koliko traje mandat predstavnika osnivača iz Odluke Grada Gradačac broj 01-05-137/19 od 04.12.2019.godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Opširnije...

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija i učenicima iz reda branilačke populacije

 

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona",br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-001153-20 od 21.01.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj 2019/2020 godini...

 

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-001153-20 od 21.01.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S

za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2019/2020 godinu...

 

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA

Na osnovu člana 29. stav 1.Zakona o ustanovama (,Službeni list R BiH'' br.6/92,8/93 i 13/94), člana 7.i 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (,, Službene novine Federacije BiH,, broj: 12/03 i 34/03 I 65/13), tačke III. i V. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe - prečišćen tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj: 4/12 ), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe (,, Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj: 6/12,8/14,12/15 i 14/15), člana 28. Pravila o organizovanju Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i Odluke Upravnog odbora broj: 65/20 od 10.01.2020 god.raspisuje se,

KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE
DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA

1.Opis pozicije direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla:

Opširnije...

Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 70/07, 36/10, 25/12), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99), Odluke o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići broj 10/01-02-201/19 od 03.07.2019. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:


JAVNI OGLAS
za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju rekonstrukcije regionalne ceste R 471 Lukavac- Vijenac Banovići, dionica: Vijenac- Treštenica


I

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići broj 10/01-02-201/19 od 03.07.2019. godine utvrđen je javni interes za rekonstrukciju regionalne ceste R 471 Lukavac- Vijenac Banovići, dionica: Vijenac- Treštenica.
Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća općine Banovići, određeno je da je korisnik potpune eksproprijacije Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona...

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna