Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni oglas za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa radi nominiranja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju broj: 02/1-30-3221/20 od 11.02.2020. godine, Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje

JAVNI OGLAS
za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona

I

Objavljuje se oglas za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna agencija)...

Opširnije...

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, postupajući po Zaključku skupštine Tuzlanskog kantona, upućuje Nacrt Zakona u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Prijedloge i primjedbe na navedeni Nacrt Zakona potrebno je dostaviti najkasnije do 20.03.2020. godine, Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice.


ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP RTV TK

JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA DOO TUZLA

Na osnovu člana 25. Zakona o Radio televiziji Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj: 6/02, 5/04, 11/04, 5/06, 13/09, 8/12 i 14/18), člana 45. Statuta JP RTV TK d.o.o. Tuzla i Odluke Nadzornog odbora broj: 249/20 od 31.01.2020. godine, Privremeno imenovani Nadzorni odbor raspisuje

 

Raspisan Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću


Federalno ministarstvo kulture i sporta je raspisalo Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću kojim se dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodjeljuje na sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na promovisanje kulture i unaprjeđenje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate. Pravo učešća imaju imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a više informacija se nalazi na sljedećem linku .

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 28.02.2020. godine.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 14.02.2020. godine Zaključkom broj: 01-02-83-4/20 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.


Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona i imajući u vidu da je prihvaćen Program javne rasprave, Ministarstvo za boračka pitanja upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u trajanju od 15 dana, slijedećim subjektima:

- Ministarstvima u Vladi Tuzlanskog kantona,
- Općinskim vijećima i općinski načelnici sa područja Tuzlanskog kantona,
- Kantonalnim udruženjima od posebnog društvenog interesa na nivou Tuzlanskog kantona utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova i postupka za dodjelu sredstava za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/16) i
- Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta viši referent za otpremu pošte i viši referent za prijem pošte u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa

U skladu sa članom 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18 ) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa broj: 02/6-05-17058/17 od 22.06. 2017. godine i 02/6-05-7599/18 od 15.03. 2018. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje


INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta viši referent za otpremu pošte i
viši referent za prijem pošte u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa


1. Viši referent za otpremu pošte:

2. Viši referent za prijem pošte:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna