Konkurs za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme - stručni saradnik za finansijsko-knjigovodstvene poslove

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona broj: 20/1-262-2/17 od 06.11.2017. godine, i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 02/1-34-21732/18 od 12.09.2018. godine, Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona raspisuje:


K O N K U R S

za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme

• Stručni saradnik za finansijsko-knjigovodstvene poslove – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova:
- učestvuje u izradi godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih finansijskih planova i programa rada i razvoja Komisije;
- priprema naloge za knjiženje,
- priprema izlazne fakture za ustupljeni materijal i opremu, za izvršene usluge i ostala razna fakturisanja,
- prati izvršenje finansijskog plana i plana kapitalnih izdataka Komisije,
- prati propise i stručnu literaturu i obezbjeđuje pravilnu primjenu propisa u poslovima iz djelokruga rada,
- vodi neophodno knjigovodstvo Komisije po vrstama i na način utvrđen propisima i knjigovodstvu i Pravilnikom o knjigovodstvu,
- vodi sve propisane evidencije i dokumentacije u vezi sa knjiženjem,
- učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela koje se obrazuju u Komisiji,
- obavlja i druge ekonomsko – finansijske i knjigovodstvene poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim opštim propisima, planovima i programima rada Komisije, kao i po nalogu predsjednika Komisije...

 Kandidati za prijem u radni odnos trebaju ispunjavati opće i posebne uslove:


Opći uslovi su:
- Da je državljanin Bosne i Hercegovine
- Da je punoljetan
- Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
- Da u posljednje 3 (tri) godine od dana objavljivanja konkursa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinsk kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH
- Da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1 Ustava BiH


Posebni uslovi su:
- VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova
- Završen fakultet ekonomske struke
- Najmanje (1) jedna godina radnog iskustva u struci


Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju da dostave slijedeću dokumentaciju:
- Kratku biografiju (CV)
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci)
- Dokaz o radnom iskustvu u struci
- Ovjerena izjava kandidata da u posljednje (3) tri godine od dana objavljivanja konkursa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti FBiH, odnosno BiH
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. tačka 1 Ustava BiH


Napomena: Sa kandidatima čije prijave i dokumenti budu dostavljeni u skladu sa konkursom obavit će se intervju.


Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Konkurs ostaje otvoren (15) petnaest dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijavu sa dokazima o ispunjenim uslovima iz Konkursa dostaviti poštom na adresu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona: Soli broj 2, 75000 Tuzla, sa naznakom „Za konkurs – NE OTVARAJ".


Napomena: Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem ovog konkursa dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje.


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Komisije za koncesije TK:

________________________
Ešefa Kantić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna