Konačna rang lista kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 27. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđenja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/12) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

 


KONAČNU RANG LISTU

kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po
ponovljenom javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu samozapošljavanja
Rang lista kandidata za priznavanje prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku 2021/2022 godinu

Na osnovu odredaba člana 13. stav (6), člana 6. i člana 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/20, u daljem tekstu Odluka), Komisija za ostvarivanje prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu branilaca i članova njihovih porodica, ističe:

 

 

RANG LISTU
kandidata za priznavanje prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku 2021/2022 godinu


 

Javni poziv za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021"

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH" broj: 41/01, 22/05 I 9/08), Projektom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021. Odlukama Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj: 01/1-45-5651/21 od 26.08.2021. godine i 01/1-45-6035/21. od 29.09.2021. godine i Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2021, potpisanog između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) broj: 06-45-6372/21 od 21.10.2021. godine, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) broj: 15/1-04-21510-21 od 04.10.2021. godine i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 01-30-3-867/21 od 12.10.2021. godine, objavljuje se:

 


J A V N I  P O Z I V

za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021"


 

Prijedlog liste branitelja i članova njihove porodice kojima se Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinu

Na osnovu člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2021. godinu, utvrđuju:

 

PRIJEDLOG LISTE
branitelja i članova njihove porodice kojima se Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva
za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinuPreliminarna rang lista kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po ponovljenom javnom pozivu

Na osnovu odredbe člana 25. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđenje povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/21) Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, utvrđuje :

 

PRELIMINARNU RANG LISTU
kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA  branilaca i članova njihove porodic
Tuzlanskog 
kantona po ponovljenom javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu
samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica 

 

Konkurs za ostvarivanje prava na beneficiju redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj/akademskoj 2021/2022 godini

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/20) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: D-15/1-04-024404-21 od 25.10.2021. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


K O N K U R S

za ostvarivanje prava na beneficiju redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda
branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj/akademskoj 2021/2022 godini

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna