Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 48. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu, broj: 02/1-04-5591/21 od 16.03.2021. godine i člana 2. Odluke o terminu raspisivanja oglasa, broj: 15/1-04-5591/21 od 16.04.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


O G L A S

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava
na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu
u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

 

 

Drugi ponovljeni javni oglas o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o prodaji službenog vozila u vlasništvu Ministatstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-30-16528/20 od 27.10.2020. godine, Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenog vozila, broj: 02/1-04-25793/20 od 24.11.2020. godine i Odluke o provođenju drugog ponovljenog javnog oglasa za prodaju putničkog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-11-7703/21 od 07.04.2021.godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 

D R U G I  P O N O V L J E N I  J A V N I  O G L A S
o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja
Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

 

Poziv za podnošenje prijava na Javni poziv u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

UNESCO je objavio poziv za podnošenje prijava na Javni poziv u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). IFCD finansira projekte zemalja u razvoju, a prepoznat je među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše stvaranje dinamičnih kulturnih sektora.

Poziv je namijenjen javnim tijelima/institucijama i nevladinim organizacijama iz prihvatljivih zemalja (u koje između ostalog spada i Bosna i Hercegovina), kao i međunarodnim nevladinim organizacijama registrovanim u zemljama potpisinicama Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine, za dostavljanje projekata koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

• donošenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan strukturalni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
• jačanje vještina javnog sektora i organizacija civilnog društva za podršku održivim regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima zemalja u razvoju.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 100.000,00 USD, sa rokom implementacije od 12-24 mjeseca, dok je rok za dostavljanje prijava 16. juni 2021. godine.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su na sljedećem linku: https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-international-fund-cultural

Odluka o određivanju dežurnih apoteka na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), člana 181. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH", broj: 46/10 i 75/13), član 56. stav 1. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10) i člana 3. Pravilnika o radnom vremenu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16), Ministar donosi

 


ODLUKA

o određivanju dežurnih apoteka na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini

 

 

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019 - subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj:10/18) i člana 77. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/21), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 


PROGRAM

raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019 - subvencija troškova prevencije
ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije
za 2021. godinu

 

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/18) i člana 77. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 1/21), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosiP R O G R A M

raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2021. godinu

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna