Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


KONAČNA RANG LISTA invalidskih sportskih klubova za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima ucešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

Na osnovu odredbi člana 21. stav (5) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima ucešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu (Sl. novine TK-a broj: 5/19), Ministar za boračka pitanja utvrđuje:

 

KONAČNU RANG LISTU
invalidskih sportskih klubova za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima ucešća, organizovanja i
održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

Opširnije...

JAVNI KONKURS za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada i Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

Opširnije...

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine”

Na osnovu tačke III Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti - Grad i općine", broj: 02/1-14-12763/19 od 11.06.2019. godine, Vlada Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019.
godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine"

Opširnije...

POZIV ZAINTERESIRANIM JAVNIM INSTITUCIJAMA /UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA /PRIVREDNIM SUBJEKTIMA /MEDIJIMA /GRAĐANIMA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA ZA UČEŠĆE U PROCESU IZRADE AKCIONOG/ OPERATIVNOG PLANA 2020-2022. GODINA INTEGRIRANE STRATEGIJE RAZVOJA TUZLAN

U skladu sa Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona kojom je usvojila Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina (¨"Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine) Vlada Tuzlanskog kantona svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za provođenje Strategije razvoja.

Opširnije...

Konačna lista kandidata učenika/studenata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

Obavještenje za učenike

Obavještavaju se UČENICI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Minstarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, za školsku 2018/2019 godinu, da će se Ugovori o dodjeli stipendija za školsku 2018/2019 godinu potpisivati u Službi za boračko-invalidsku zaštitu u općini/gradu prebivališta/boravišta, počev od 06.06.2019. godine do 21.06.2019. godine.

 

UČENIK KOJI DO 21.06.2019. GODINE, NE POTPIŠE UGOVOR, SMATRAĆE SE DA JE ODUSTAO OD STIPENDIJE, u skladu sa odredbom člana 18. stav (3) Odluke o uvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 2/18).

 

 

 

Obavještenje za studente

Obavještavaju se STUDENTI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za akademsku 2018/2019 godinu, da će o terminu potpisivanja Ugovora o dodjeli stipendija za akademsku 2018/2019 godinu, biti naknadno obavješteni, putem sredstava informisanja i web stranice Vlade i Ministarstva Tuzlanskog kantona.

 

Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski Kanton za 2019. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski Kanton za 2019. godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna