Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni poziv za dostavljanje prijava radi angažovanje fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu

Na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona kantona 2021.-2027. („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 01/20 od 29.01.2020. godine), a u skladu sa zaključenim Sporazumom između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva privrede o implementaciji projekata integriranog lokalnog razvoja od 03.06.2020. godine zbog ukazane potrebe za zaključivanje ugovora o djelu, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava radi angažovanje fizičkih lica (konsultanata)
po osnovu ugovora o djelu

Ministarsvo privrede poziva zainteresovana fizička lica (konsultante) za dostavljanje prijava za angažman na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, kako slijedi:

- Glavni i konsultant za ekonomski razvoj
- Konsultant za društveni razvoj i zaštitu okoliša...

Opširnije...

Interni oglast za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

U skladu sa članom 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-30-12766-1/20 od 07.07.2020. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

1. Naziv radnog mjesta:

Viši referent za administrativno - tehničke poslove i poslove arhive......1 izvršilac...

 

PRILOG:

 

Produžen rok za dostavljanje prijava

Jučerašnjom odlukom Vlade Tuzlanskog kantona produžen je rok za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine".


Novi rok za dostavu prijava je 10.07.2020. godine.


Naime, zbog situacije izazvane korona virusom i mjera koje su poduzimane kako bi se spriječilo ili ograničilo širenje zaraze, jedinice lokalne samouprave nisu bile u stanju pripremiti projekte i prikupiti potrebnu dokumentaciju za prijavu na objavljeni javni poziv, te je Kantonalna vlada odlučila produžiti rok za prijavu.


Podsjećamo, prijavu na Javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, koje imaju broj stanovnika do 12.500, čija je površina do 350 km2, sa do 50 naseljenih mjesta, te koje imaju indeks razvijenosti niži od 1,00.


Eventualno odobrena sredstva ne mogu koristiti za isplatu plaća, naknada i dodataka na plaću zaposlenih i isplatu materijalnih troškova.


PRILOZI:

 

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu fmansija Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 74. i 75. stav (1) i (2) a u vezi sa članom 73. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («S1. novine Tuzlanskog kantona», broj: 7/17 i 10/17), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/l-l 1-11519/20 od 09.06.2020.godine i člana 4. B-tačka 111 - 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva fmansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine, Ministarstvo fmansija objavljuje:


JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu fmansija Tuzlanskog kantona

I. Naziv radnog mjesta: Viši referent za poslove obračuna plaća- Služba centralizovanog obračuna i isplate plaća -1 (jedan ) izvršilac...


PRILOG:

 

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020, i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 06-45-6187/20 od 06.07.2020. godine, objavljuje se:


J A V N I P O Z I V

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020

1. Osnov za donošenje, izvor finansiranja i nosilac realizacije programa

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2020 predviđena su sredstva u iznosu od 400.000,00 KM, od kojih 200.000,00 KM obezbjeđuje Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja TK, a 200.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje.
Nosilac realizacije Programa je Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba).

2. Cilj programa

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji Službe prije objave Javnog poziva sa završenim visokim / višim i srednjim stepenom obrazovanja, koja aktivno traže posao...


PRILOZI:

 

Javni oglas za izbor i imenovanje člana upravnog odbora

Na osnovu člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj:46/10), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 8. i 9. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla", broj: 11/15 i 1/20), Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA

I.Naziv pozicije

Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za poziciju:

1. Jedan član upravnog odbora JZU ''Gradske apoteke'' Tuzla, predstavnik kantonalnog Ministarstva zdravstva...

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna