Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


JAVNI OGLAS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 15. i 19. Zakona o osnivanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/13 i 7/15), Odluke o utvrđivanje uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe -prečišeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke i dopunama Odluke o utvrđivanje uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i člana 28. Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2013.godine, Odluke o izmjenama Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlankog kantona broj 01-05-211-3/17 od 30.07.2015. godine, Odluke o dopunama Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj: 01-05-1-283-3/17 od 06.07.2017. godine, privremeni Upravni odbor, na telefonskoj sjednici održanoj dana 21.10.2019. godine, odlučio je da se raspiše:


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA


a) Opis pozicije:
Direktor Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona nadležan je da:
1. organizuje i rukovodi radom Direkcije ,
2. zastupa i predstavlja Direkciju prema trećim licima, bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti ,
3. odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava do visine direktnog sporazuma kao vrste postupka javne nabavke prema Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,
4. predlaže upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Direkcija osnovana,
5. predlaže upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i ostale opće akte,
6. predlaže upravnom odboru godišnje programe rada i finansijski plan Direkcije,
7. izvršava odluke upravnog odbora,
8. odlučuje u prvom stepenu o pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
9. podnosi upravnom odboru izvještaj o ukupnom poslovanju Direkcije kao i izvještaj o finansijskom poslovanju Direkcije,
10. formira komisije, radne grupe, ekspertne timove i radna tijela,
11. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Direkcije.

Opširnije...

Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 18.10.2019. godine prihvatila Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine, koji je stavila na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Molimo sve zainteresovane aktere da dostave eventualne prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Drugi ponovljeni konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/19) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1- 05-021005-19 od 21.10.2019. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

D R U G I    P O N O V LJE N I     K O N K U R S
za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

 

I Lice koja ima pravo prijave po ovom Konkursu:

(1) Pravo na obavljanje volonterskog staža (u daljem tekstu: volonterski staž) ima lice iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.: 5/12, 5/14 i 12/16, u daljem tekstu: Zakon), koje ima:
- prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova ili
- VII stepen stručne spreme ili
- VI stepen stručne spreme.

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata medija javnog informisanja u 2019. godini

 

 

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programskih projekata
medija javnog informisanja u 2019. godini

Opširnije...

PRELIMINARNA LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-14138/19 od 05.07.2019. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava, d o n o s i:


PRELIMINARNU LISTA PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Opširnije...

Javni konkurs za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Na osnovu Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 03/19) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada broj: 12/1-23-11386/18 od 10.04.2018. godine, 11.09.2018. godine i 10.07.2019. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

 

1. Predmet javnog konkursa
Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava udruženja čija je djelatnost pretežno usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša za dodjelu sredstava, a koje se odnose na slijedeće oblasti:
1) zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda,
2) saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada,
3) zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada,
4) zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti i
5) uređenje zelenih javnih površina.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna