I ponovljeni Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju kantona", koje se odnose na subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/ prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, a po Programu dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, broj: 03/1-05-12695/18 od 25.04.2018. godine.
Nepovratna sredstva namijenjena su za sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije za certificiranog zavarivača nezaposlenih osoba koje su prijavljene na evidenciju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, uz obavezu poslovnog subjekta koji ostvari pravo na dodjelu sufinansiranih sredstava po ovom programu da osobu čija se dokvalifikacija/prekvalifikacija sufinansira, zadrži u radnom odnosu i na osnovu toga ostvari pravo na refundaciju troškova obaveznih doprinosa za novozaposlene odnosno dijela njihove neto plate za period od dvanaest mjeseci.
Ciljnu grupu čine osobe koje su prijavljene na evidenciji Službe najkasnije 30 dana prije objavljivanja ovog javnog poziva, a imaju zanimanje zavarivača ili zanimanje koje je srodno zanimanju zavarivača (bravari, monteri, mašinski tehničari, instalateri grijanja i slično), te su zainteresirani za procese dokvalifikacije/prekvalifikacije u cilju rješavanja svog radnopravnog statusa. Nezaposlene osobe će nakon završene obuke biti osposobljene za vršenje poslova certificiranih zavarivača u skladu sa standardima i zahtjevima poslodavaca i tržišta rada te će dobiti pripadajuće certifikate za finaliziranu doobuku.
Tekst Javnog poziva, prijavu za javni poziv i svu prateću dokumentaciju možete preuzeti u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona i JU Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te putem web stranica Vlade Kantona http://vladatk.gov.ba/ i Službe http://szztk.ba/

 

Javni poziv i dokumenti se nalaze na  LINKU.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna