Konferencija „JPP u BiH“ - Efikasna primjena modela Javno-privatnog partnerstva mogući je generator razvoja BiH

Međunarodna finansijska korporacija i članica Grupacije Svjetske banke (IFC), i SECO, Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švicarske Federacije, organizirali su u Sarajevu Konferenciju s radionicama o uspješnoj primjeni modela Javno-privatnog partnerstva (JPP) u Bosni i Hercegovini.

IFC SARAJEVO 18092018Tom prilikom je istaknuto da naša država, ako želi dostići zacrtane ciljeve održivog razvoja, u naredne dvije decenije trebala bi investirati više milijardi konvertibilnih maraka kako bi postigla viši nivo kvaliteta javnih usluga, bilo komunalnih, zdravstvenih, transportnih, energetskih i drugih.

Učešće na konferenciji je uzelo više od 150 učesnika iz 15 zemalja, među kojima su bili i predstavnici Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, nadležnog organa za provedbu Zakona o javno-privatnom partnerstvu na našem kantonu. Na konferenciji su analizirane studije slučaja i predstavljeni mogući pravci realizacije projekata, kako bi se učesnici, ali i šira javnost, upoznali sa prednostima koje angažman privatnog sektora ima u finansiranju javnih potreba društva, te kako bi se na taj način mogao poboljšati kvalitet života građana BiH. Također, razmatrane su zakonske, proceduralne, političke i društvene prepreke, te ponuđena rješenja za efikasniju primjenu JPP modela u BiH.

Istaknuto je da u vrijeme ograničenih resursa, predstavnici vlasti trebaju formirati partnerstva s privatnim sektorom kako bi iskoristili potencijal za smanjenje siromaštva i promoviranje održivog razvoja. I oboje, poslovni sektor i društvo u cjelini, moraju imati koristi od takvih partnerstava - građanima se pruža kvalitetnija usluga, efikasnije se upravlja resursima. Odgovorna, transparentna i efikasna primjena JPP modela može biti generator ubrzanog razvoja Bosne i Hercegovine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna